Bangkoknoi Book Review
EP24 หนังสือสำหรับพระใหม่/ สวนศาสดา

EP24 หนังสือสำหรับพระใหม่/ สวนศาสดา

April 23, 2017

Bangkoknoi Book Review ตอนที่ 24
ประกอบด้วย

- สอนนาค - สอนฑิต ชีวิตพระ ชีวิตชาวพุทธ โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
- โอวาทคำสอนสำหรับพระภิกษุผู้บวชใหม่
- ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต)
- สวนศาสดา โดย คาลิล ยิบราน

Podbean App

Play this podcast on Podbean App